Price List
หมู พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
ไก่ พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
เป็ด พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
วัว พิเศษ ราคา
ยังไม่มีสินค้า
ปลา พิเศษ ราคา
ปลากระพง 1 kg / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 90.-
เนื้อปลากะพงแสม 1 kg / ขั้นต่ำ 10 แพ็ค 80.-
กุ้ง พิเศษ ราคา
กุ้งขาว ฟรีซ 1 kg / ขั้นต่ำ 13 กิโลกรัม 220.-
กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง กุ้งโตปิโด 4 kg / ขั้นต่ำ 1 กล่อง 800.-
กุ้งเด้ง 61/70 1 kg / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 100.-
กุ้งตอปิโดขาว 0g / ขั้นต่ำ 1 ลัง 450.-
กุ้งตอปิโดแป้งบาง 500g / ขั้นต่ำ 10 แพ็ค 47.-
กุ้งตอปิโด mix 1 kg / ขั้นต่ำ 1 กล่อง 510.-
เกี๊ยวกุ้งทอง 1 kg / ขั้นต่ำ 1 ลัง 1340.-
เกี๊ยวกุ้งหยก 1 kg / ขั้นต่ำ 1 ลัง 1380.-
ขนมจีบกุ้ง 500g / ขั้นต่ำ 5 แพ็ค 55.-
ไข่หมึก พิเศษ ราคา
ไข่หมึกแท่ง 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 95.-
ไข่หมึกแท่ง 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 95.-
ไข่อาเจน AAA 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 205.-
ไข่อินเดียชมพู 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 65.-
ไข่อินเดียขาวส้ม 0g / ขั้นต่ำ 14 กิโลกรัม 65.-
ไข่ปลา พิเศษ ราคา
ไข่ปลาโอแดง กล่อง 500g / ขั้นต่ำ 1 กล่อง 50.-
ไข่โอเหลืองกล่อง [ ไข่ทูน่า ] 500g / ขั้นต่ำ 1 กล่อง 70.-
ไข่เหลืองก้อน 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 115.-
ไข่ปลาโอแดง ยกก้อน 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 60.-
อาหารทานเล่น พิเศษ ราคา
เกี๊ยวซ่าไก่ 1 kg / ขั้นต่ำ 1 ลัง 750.-
เกี๊ยวหยก เกี๊ยวทอง 1 kg / ขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม 85.-
ไก่ชุบแป้งพริกไทย 1 kg / ขั้นต่ำ 6 กิโลกรัม 55.-
ไก่ป็อป [ นัตเก็ตจิ๋ว ] 1 kg / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 55.-
ไข่แดงเค็ม 1 kg / ขั้นต่ำ 1 ถุง 230.-
จ๊อปู 1 kg / ขั้นต่ำ 5 แพ็ค 90.-
จุกจ๊อ 1 kg / ขั้นต่ำ 5 ถุง 50.-
กบ/เขียด พิเศษ ราคา
เขียด 0g / ขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม 85.-